PRIVACITAT

Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a.
Domicili social: C/ Elkano, 64 08004 Barcelona
CIF: A08426108
Telèfon: 93 441 40 21
Correu Electrònic: ldsa@grupld.es
Contacte: La societat
Nom del domini: https://ldfacility.es/

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que es disposa al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de què tractarem les dades que ens facilites per a:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a., per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. gestionem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant això, LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Legitimació – quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la fi de les quals és l’enviament de butlletins periòdics (*newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per a dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.

A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.

Finalment, les dades es podran utilitzar per a donar compliment a les obligacions legals aplicables a LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S.A.

Termini de Conservació de les Dades – Per quant temps conservarem les teves dades?

*LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a., com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a., ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a., amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existeixi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seves dades?

Per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S.A.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S.A.
 • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en els quals *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fos de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent el compromís de *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

A determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se ldsa@grupld.es.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc web. En qualsevol cas, LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S. a. comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afectin els usuaris a fi que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 27/12/2018 *LD.EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ,S.A. (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitges també pots consultar nostra Política de Cookies